โปรแกรมการแข่งขัน

ที่ วันที่ เวลา ประเภท สนาม รอบ คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
สีอ่อน สีเข้ม
1 2/11/62 16.00 ชาย 1 แรก ลำพูน แพร่ 10 : 15
2   16.20  ชาย 1 แรก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน 8 : 14
3   16.40 ชาย 1 แรก กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ 4 : 15
4   17.00 หญิง 1 แรก อุตรดิตถ์ เชียงราย 4 : 3
5   17.20 หญิง 1 แรก เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ 13 : 3
6   17.40 หญิง 1 แรก กำแพงเพชร แพร่ 7 : 20
7   18.00 ชาย 1 แรก ลำพูน น่าน 9 : 16
8   18.20 ชาย 1 แรก แพร่ พิษณุโลก 11 : 7
9   18.40 ชาย 1 แรก แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร 12 : 10
10 2/11/62 16.00 ชาย 2 แรก สุโขทัย เชียงราย 4 : 18
11   16.20 ชาย 2 แรก อุตรดิตถ์ ลำปาง 8 : 5
12   16.40 ชาย 2 แรก ตาก พะเยา 9 : 15
13   17.00 หญิง 2 แรก พะเยา ลำพูน 7 : 4
14   17.20 หญิง 2 แรก พิษณุโลก น่าน 4 : 16
15   17.40 ชาย 2 แรก สุโขทัย อุตรดิตถ์ 5 : 21
16   18.00 ชาย 2 แรก เชียงราย ตาก 13 : 9
17   18.20 ชาย 2 แรก ลำปาง พะเยา 9 : 12
18 3/11/62 16.00 ชาย 1 แรก เพชรบูรณ์ น่าน 14 : 10
19   16.20 ชาย 1 แรก ลำพูน พิษณุโลก 4 : 14
20   16.40 ชาย 1 แรก แพร่ แม่ฮ่องสอน 5 : 7
21   17.00 หญิง 1 แรก อุตรดิตถ์ เชียงใหม่ 0 : 9
22   17.20 หญิง 1 แรก เชียงราย แพร่ 6 : 7
23   17.40 หญิง 1 แรก เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร 5 : 7
24   18.00 ชาย 1 แรก แพร่ กำแพงเพชร 8 : 9
25   18.20 ชาย 1 แรก พิษณุโลก น่าน 9 : 12
26   18.40 ชาย 1 แรก ลำพูน เพชรบณุณ์ 5 : 15
27 3/11/62 16.00 ชาย 2 แรก สุโขทัย ตาก 6 : 13
28   16.20 ชาย 2 แรก เชียงราย ลำปาง 13 : 8
29   16.40 ชาย 2 แรก อุตรดิตถ์ พะเยา 8 : 9
30   17.00 หญิง 2 แรก พะเยา พิษณุโลก 7 : 4
31   17.20 หญิง 2 แรก น่าน แม่ฮ่องสอน 11 : 3
32   17.40 ชาย 2 แรก สุโขทัย ลำปาง 9 : 21
33   18.00 ชาย 2 แรก เชียงราย พะเยา 11 : 8
34   18.20 ชาย 2 แรก อุตรดิตถ์ ตาก 16 : 7
สนาม 1
35 4/11/62 16.00 หญิง 1 แรก อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร 5 : 8
36   16.20 หญิง 1 แรก เชียงราย เชียงใหม่ 5 : 12
37   16.40 หญิง 1 แรก เพชรบูรณ์ แพร่ 2 : 5
38   17.00 ชาย 1 แรก ลำพูน แม่ฮ่องสอน 8 : 15
39   17.20 ชาย 1 แรก แพร่ เพชรบูรณ์ 2 : 14
40   17.40 ชาย 1 แรก กำแพงเพชร น่าน 19 : 18
41   18.00 หญิง 1 แรก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ 5 : 7
42   18.20 หญิง 1 แรก เชียงราย กำแพงเพชร 5 : 12
43 4/11/62 16.00 หญิง 2 แรก พะเยา แม่ฮ่องสอน 12 : 2
44   16.20 หญิง 2 แรก ลำพูน พิษณุโลก 6 : 4
45   16.40 ชาย 2 แรก สุโขทัย พะเยา 8 : 15
46   17.00 ชาย 2 แรก เชียงราย อุตรดิตถ์ 12 : 14
47   17.20 ชาย 2 แรก ลำปาง ตาก 11 : 8
48   17.40 หญิง 2 แรก พะเยา น่าน 5 : 13
49   18.00 หญิง 2 แรก เชียงใหม่ แพร่ 18 : 11
50   18.20 หญิง 2 แรก ลำพูน แม่ฮ่องสอน 6 : 7
51 5/11/62 16.00 ชาย 1 แรก แม่ฮ่องสอน น่าน 11 : 13
52   16.20 ชาย 1 แรก ลำพูน กำแพงเพชร 2 : 12
53   16.40 ชาย 1 แรก พืษณุโลก เพชรบูรณ์ 5 : 15
54   17.00 หญิง 1 แรก อุตรดิตถ์ แพร่ 6 : 9
55   17.20 หญิง 1 แรก เชียงราย เพชรบูรณ์ 7 : 6
56   17.40 หญิง 1 แรก เชียงใหม่ กำแพงเพชร 17 : 6
57   16.00 หญิง 2 แรก ลำพูน น่าน 7 : 21
58   16.20 หญิง 2 แรก พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน 6 : 3
59   16.40 ชาย 2 แรก อพร่ น่าน 6 : 10
60   17.00 ชาย 2 แรก แม่ฮาองสอน เพชรบูรณ์ 11 : 15
61   17.20 ชาย 2 แรก พิษณุโลก กำแพงเพชร 6 : 10
สนาม 1
62 6/11/62 16.00 ชาย 2 เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ 13 : 15
63   16.20 ชาย 2 กำแพงเพชร ลำปาง 16 : 15
64   16.40 หญิง 2 เชียงใหม่ พะเยา 21 : 4
65   17.00 หญิง 2 กำแพงเพชร แม่ฮ่องสอน 17 : 5
สนาม 2
66 6/11/62 16.00 ชาย 2 พะเยา แม่ฮ่องสอน 16 : 14
67   16.20 ชาย 2 เชียงราย น่าน 17 : 6
68   16.40 หญิง 2 น่าน แพร่ 11 : 12
69   17.00 หญิง 2 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 7 : 5
สนาม 1
70 6/11/62 17.20 ชาย 1 2 เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร 19 : 11
71   17.40 ชาย 1 2 อุตรดิตถ์ ลำปาง 15 : 12
72   18.00 หญิง 1 2 เชียงใหม่ กำแพงเพชร 19 : 14
73   18.20 หญิง 1 2 พะเยา แม่ฮ่องสอน 11 : 4
สนาม 2
74 6/11/62 17.20 หญิง 2 2 น่าน พิษณุโลก 17 : 4
75   17.40 หญิง 2 2 แพร่ เพชรบูรณ์ 18 : 8
76   18.00 ชาย 2 2 พะเยา เชียราย 13 : 5
77   18.20 ชาย 2 2 แม่ฮ่องสอน น่าน 13 : 15
สนาม 1
78 7/11/62 16.00 ชาย 1 2 เพชรบูรณ์ ลำปาง 11 : 17
79   16.20 ชาย 1 2 อุุตรดิตถ์ กำแพงเพชร 17 : 9
80   16.40 หญิง 1 2 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 21 ; 6
81   17.00 หญิง 1 2 พะเยา กำแพงเพชร 8 : 15
สนาม 2
82 7/11/62 16.00 ชาย 2 2 พะเยา น่าน 13 : 10
83   16.20 ชาย 2 2 แม่ฮ่องสอน เชียงราย 10 : 13
84   16.40 หญิง 2 2 น่าน เพชรบูรณ์ 14 : 11
85   17.00 หญิง 2 2 แพร่ พิษณุโลก 3 : 19
สนาม 1
86 8/11/62 16.00 หญิง 1 รอง เชียงใหม่ น่าน 17 : 11
87   16.20 ชาย 1 รอง อุตรดิตถ์ เชียงราย 14 : 16
88   17.00 ชาย 1 3 อุตรดิตถ์ ลำปาง 8 : 13
89   17.20 ชาย 1 1 เชียงราย พะเยา 13 : 14
สนาม 2
90 8/11/62 16.00 หญิง 2 รอง แพร่ กำแพงเชร 18 : 13
91   16.20 ชาย 2 รอง พะเยา ลำปาง 16 : 10
92   17.00 หญิง 2 3 น่าน กำแพงเพชร 14 : 10
93   17.20 หญิง 2 1 เชียงใหม่ แพร่ 14 : 12

 สรุปผลการแข่งขันประเภท 3x3

ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ
1 ชาย พะเยา  
2 ชาย เชียงราย  
3 ชาย ลำปาง  
4 ชาย อุตรดิตถ์  
5 ชาย    
6 ชาย    
7 ชาย    
8 ชาย    
       
ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ
1 หญิง เชียงใหม่  
2 หญิง แพร่  
3 หญิง น่าน  
4 หญิง กำแพงเพชร  
5 หญิง    
6 หญิง    
7 หญิง    
8 หญิง    

 ประมวลภาพการแข่งขัน

  • ประจำวันที่ 1/11/2562

ที่มาข้อมูล และภาพโดย : นายชาญ ชมนณฑา