โปรแกรมการแข่งขัน

ที่ วันที่ เวลา ประเภท สนาม รอบ คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
สีอ่อน สีเข้ม
1 31/10/62 15.00 ชาย 1 แรก นครศรีธรรมราช ปัตตานี 18 : 16
2      ชาย 2 แรก พัทลุง ยะลา 7 : 16
3   15.20 ชาย 1 แรก สงขลา ระนอง 19 : 8
4     ชาย 2 แรก พังงา ชุมพร 12 : 15
5   15.40 หญิง   แรก นครศรีธรรมราช ยะลา 17 : 6
6     หญิง   แรก ภูเก็ต ระนอง 11 : 7
7   16.00 หญิง   แรก สงขลา สุราษฎร์ธานี 11 : 7
8     ชาย 2 แรก พัทลุง นครศรีธรรมราช 5 : 21
9   16.20 ชาย 1 แรก ยะลา สุราษฎร์ธานี 11 : 17
10     ชาย 2 แรก ชุมพร สงขลา 12 : 21
11   16.40 ชาย 1 แรก ภูเก็ต พังงา 21 : 10
12     หญิง   แรก นครศรีธรรมราช สงขลา 7 : 15
13   17.00 หญิง   แรก ภูเก็ต ยะลา 1 : 8
14     หญิง   แรก ระนอง สุราษฎร์ธานี 12 : 10
15   17.20 ชาย 1 แรก สุราษฎร์ธานี พัทลุง 18 : 8
16     ชาย 2 แรก ยะลา ปัตตานี 15 : 7
17   17.45 ชาย 1 แรก ชุมพร ภูเก็ต 11 : 21
18     ชาย 2 แรก ระนอง พังงา 13 : 14
19   18.00 หญิง   แรก ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 5 : 21
20     หญิง   แรก สงขลา ระนอง 10 : 12
21   18.20 หญิง   แรก สุราษฎร์ธานี ยะลา 9 : 8
22 1/11/62 10.00 ชาย 1 แรก ปัตตานี สุราษฎร์ธานี 13 : 7
23     ชาย 2 แรก นครศรีธรรมราช ยะลา 14 : 12
24   10.20 ชาย 1 แรก ระนอง ชุมพร 13 : 18
25     ชาย 2 แรก ภูเก็ต สงขลา 14 : 15
26   10.40 หญิง   แรก ยะลา สงขลา 5 : 13
27     หญิง   แรก นครศรีธรรมราช ระนอง 9 : 4
28   11.00 หญิง   แรก สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต 13 : 3
29     ชาย 2 แรก ปัตตานี พัทลุง 22 : 8
30   11.20 ชาย 1 แรก สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 16 : 15
31     ชาย 2 แรก สงขลา พังงา 12 : 10
32   11.40 ชาย 1 แรก ภูเก็ต ระนอง 18 : 11
33     หญิง   แรก สงขลา ภูเก็ต 15 : 3
34   12.00 หญิง   แรก ระนอง ยะลา 8 : 6
35     หญิง   แรก นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 19 : 7
36   14.00 ชาย A 2 ปัตตานี ภูเก็ต 21 : 9
37     ชาย A 2 นครศรีธรรมราช พังงา 21 : 7
38   14.40 ชาย B 2 สงขลา สุราษฎร์ธานี 16 : 14
39     ชาย B 2 ชุมพร ยะลา 19 : 8
40   14.40 ชาย A 2 ปัตตานี พังงา 21 : 8
41     ชาย A 2 ภูเก็ต นครศรีธรรมราช 13 : 12
42   15.00 ชาย B 2 สงขา ยะลา 18 : 16
43     ชาย B 2 สุราษฎร์ธานี ชุมพร 18 : 15
44   15.20 ชาย A 2 ปัตตานี นครศรีธรรมราช 19 : 20
45     ชาย A 2 พังงา ภูเก็ต 11 : 21
46   15.40 ชาย B 2 สงขลา ชุมพร 10 : 21
47     ชาย B 2 ยะลา สุราษฎร์ธานี 18 : 17
48 2/11/62 15.00 ชาย   3 นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี 21 : 18
49     ชาย   3 สงขลา ภูเก็ต 12 : 10
50   15.20 ชาย   3 ชุมพร พังงา 17 : 12
51     ชาย   3 ปัตตานี ยะลา 18 : 12
52   16.00 หญิง   ชิง ระนอง นครศรีธรรมราช 7 : 10
53   16.20 ชาย   รอง นครศรีธรรมราช สงขลา 18 : 21
54   16.40 ชาย   รอง ชุมพร ปัตตานี 20 : 17
55   17.20 ชาย   ชิง 3 นครศรีธรรมราช ปัตตานี 19 : 21
56   17.40 ชาย   ชิง 1 สงขลา ชุมพร 20 : 21

 สรุปผลการแข่งขันประเภท 3x3

ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ
1 ชาย ชุมพร  
2 ชาย สงขลา  
3 ชาย ปัตตานี  
4 ชาย นครศรีธรรมราช  
5 ชาย    
6 ชาย    
7 ชาย    
8 ชาย    
       
ลำดับที่ ประเภท ชื่อทีม หมายเหตุ
1 หญิง นครศรีธรรมราช  
2 หญิง ระนอง  
3 หญิง    
4 หญิง    
5 หญิง    
6 หญิง    
7 หญิง    
8 หญิง    

 สุดยอดของการยิงระยะไกล

ประเภทชาย
อันดับที่ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด
1    
2    
3    
4    
ประเภทหญิง
อันดับที่ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด
1    
2    
3    
4    

ประมวลภาพการแข่งขัน


ที่มาข้อมูล และภาพโดย : นายสุเมธ เวชพราหมณ์